Typy neziskových organizací

Typologie NNO v ČR podle Státní politiky vůči NNO v letech 2015 - 2020


NNO jsou právnickými osobami soukromého práva a patří mezi formalizované struktury občanské společnosti. Typické NNO naplňují znaky mezinárodně sdílené definice NNO, jejímiž autory jsou americký sociolog L. M. Salamon a německý sociolog H. K. Anheier:
 • Organizovanost (stálá, formalizovaná struktura)
 • Soukromý charakter a nezávislost na státu (soukromoprávnost)
 • Nerozdělování zisku (mezi členy a rozhodující osoby)
 • Samosprávnost (vnitřní struktura)
 • Dobrovolnost (ve smyslu „s účastí dobrovolníků“)


Vymezení NNO, zpracované RVNNO (Rada vlády pro nestátní neziskové organizace) a používané pro účely této státní politiky, vychází z právních forem typických pro NNO. Toto vymezení nepolemizuje s mezinárodním vymezením, ale zúžuje okruh právních forem, které ji naplňují. Podle této definice jsou za NNO považovány tyto právní formy soukromého práva:

 • Spolky a pobočné spolky (nově podle NOZ), dříve občanská sdružení a jejich organizační jednotky (podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů),
 • Nadace a nadační fondy (dříve podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, nyní podle NOZ).
 • Účelová zařízení církví, zřizované církvemi a náboženskými společnostmi podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, v platném znění; dříve Církevní právnické osoby
 • Obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech (nyní již zrušeného; existující obecně prospěšné společnosti však podle něj stále fungují)
 • Ústavy (podle NOZ)
 • Školské právnické osoby, registrované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a zahrnující ve významné převaze také církevní školy


Tuto definici doplňuje členění NNO do několika typů podle jejich funkce. Podle funkce jde o:

 • Servisní NNO
 • Advokační NNO
 • Zájmové NNO
 • Filantropické NNO

Servisní NNO poskytují přímé služby svým klientům, tedy přímo řeší veřejné problémy. Typicky do této skupiny patří NNO poskytující sociální služby, NNO v oblasti zdravotnictví a sociálního začleňování nebo v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. Jde většinou o nečlenské NNO, které usilují o svoji profesionalizaci nebo jí již dosáhly. Servisní a advokační funkce NNO často v jednotlivém případě splývají, tedy konkrétní NNO plní obě uvedené funkce zároveň, a to v určitém poměru svých činností.

Advokační NNO bojují za práva vymezených skupin či vybraných veřejných zájmů. Jejich činnost spočívá v prosazování změn nebo naopak bránění změnám vůči veřejným nebo soukromým institucím. Mají významnou roli v prosazování principu rovnosti a nediskriminace, v ochraně menšinových zájmů a veřejného zájmu, jako je ochrana zdraví, životního prostředí nebo práv spotřebitelů. Tyto NNO jsou z hlediska struktury jak členskými organizacemi (občanská sdružení, nyní spolky), tak nečlenskými (obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy).

Filantropické NNO podporují finančně i hmotně veřejně prospěšné aktivity. Typicky se jedná o nadace a nadační fondy.

Zájmové NNO jsou vůbec nejpočetnější skupinou NNO v českém neziskovém sektoru. Zaměřují se na organizování zájmové činnosti buď výhradně pro své členy, nebo s přesahem do širší veřejnosti, kdy se jejich aktivity blíží službám poskytovaným určitým skupinám. Typicky do této skupiny patří NNO v oblasti sportu a kultury či tradiční venkovské zájmové spolky (například Sokol, včelařské svazy, dobrovolní hasiči, apod.). Zájmové NNO jsou postaveny výhradně na členském principu.

 

Funkce Hlavní činnost Vnitřní struktura
Typologie NNO v ČR podle funkcí
Servisní Sociální, zdravotní péče
Vzdělávání a výzkum
Humanitární pomoc a charita
Kultura
Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc 
Převážně nečlenské
Advokační

Ochrana životního prostředí
Ochrana lidských práv
Prosazování rovnosti a nediskriminace
Ochrana práv menšin
Ochrana zvířat
Ochrana práv spotřebitelů
Boj proti korupci apod.
Kulturní aktivity

Členské i nečlenské
Zájmové

Sport
Volný čas
Včelaři, myslivci, zahrádkáři
Komunitní spolky
Další

Členské
Filantropické Poskytující granty a dary Převážně nečlenské


Zpracoval:
Sekretariát RVNNO na základně usnesení vlády ČR č.608/2015

 
tisk
Nadace Neziskovky.cz
Dukelských hrdinů 500/25a, 170 00 Praha 7 - Letná
e-mail: nadace@neziskovky.cz