Konzultace

Podmínky poskytování konzultací

Podmínky poskytování konzultací Nadace Neziskovky.cz (dále jen „Nadace“)

1. Odborné konzultace jsou poskytovány po vzájemné dohodě – smluvní vztah mezi Nadací a klientem vzniká, není-li ujednáno jinak, objednáním konzultace.

2. Nadace si vyhrazuje právo odmítnout konzultaci na témata, pro které nemají k dispozici vhodného konzultanta. Nadace si dále vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí konzultace v případě, že všichni dostupní konzultanti odmítnou pro daného klienta konzultovat z důvodu morálky či svědomí (např. v případě jeho napojení na náboženské sekty, extremistická hnutí či politické strany).

3. Nadace si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí konzultace a dalších služeb také klientům, kteří v minulosti neuhradili faktury za odebrané služby, nebo tyto faktury hradili se zpožděním nebo s nedůvodnými průtahy.

4. Konzultace se poskytuje buď elektronickou formou (e-mail, telefon), nebo osobně. Další formy konzultace jsou možné po dohodě mezi klientem a konzultantem.

5. Objednávka konzultace probíhá přes Nadaci. Na termínu a způsobu provedení konzultace se klient může dohodnout také přímo s konzultantem. Veškeré záležitosti týkající se fakturace, ceny služeb apod. však klient řeší pouze s Nadací.

6. Cena za jednu hodinu konzultace je stanovena v Ceníku služeb, který je veřejnosti k dispozici na stránkách www.neziskovky.cz.

7. Nejmenší časovou jednotkou pro účtování konzultací je započatá půlhodina (30 minut). V rámci jednoho měsíce se však jednomu klientovi bez ohledu na skutečnou délku konzultace účtuje vždy nejméně jedna celá hodina.

8. Konzultaci lze po předchozí dohodě s klientem poskytnout rovněž za pevně stanovenou – paušální – cenu, nezávislou na počtu odpracovaných hodin konzultanta (tzv. „balíčky“). Rozhodne-li se klient nedočerpat služby zahrnuté v paušální ceně, je Nadace oprávněna mu dle vlastní úvahy vyúčtovat celou tuto paušální cenu, nebo pouze odpracované hodiny konzultanta. Neposkytne-li klient po dobu delší 30 dnů žádnou součinnost, má se za to, že se rozhodl služby zahrnuté v paušální ceně nedočerpat.

9. Fakturace probíhá měsíčně zpětně, nebyla-li dohodnuta dřívější úhrada. Nadace je oprávněna zaokrouhlit celkový počet účtovaných hodin na celé hodiny směrem nahoru.

10. Klient sdělí své fakturační údaje konzultantovi v rámci konzultace, právě na tyto údaje bude vystavena faktura. Splatnost faktury je 14 dní ode dne jejího vystavení.

11. Při osobní konzultaci se neúčtují náklady na cestu, koná-li se konzultace v místě určeném konzultantem. Koná-li se konzultace na místě určeném klientem (zejména tedy na pracovišti či v kanceláři klienta), může být klientovi účtována určitá částka za čas strávený na cestě-tato částka však musí být s klientem předem dohodnuta nebo alespoň klientovi oznámena před započetím konzultace. Totéž platí o případných hotových výdajích konzultanta.

12. Při elektronické konzultaci konzultant klientovi v každé odeslané zprávě sdělí, jaká byla časová náročnost konzultace (nebo její dílčí části), jejíž výsledek mu v dané zprávě zasílá (to neplatí u konzultací účtovaných pevnou částkou). Neuvedení této informace však klienta nezbavuje povinnosti uhradit cenu za skutečně provedenou konzultaci. Neprojeví-li klient v nejbližší zprávě zaslané konzultantovi (nebo do tří pracovních dnů, nebyla-li již žádná taková zpráva konzultantovi odeslána) svůj nesouhlas s vyčíslením časové náročnosti, platí, že nemá námitek.

13. Klient je oprávněn fakturu reklamovat u Nadace ve lhůtě 7 kalendářních dnů po jejím doručení. Nedojde-li v této lhůtě k reklamaci, považuje se faktura za odsouhlasenou klientem a tedy neměnnou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nabídka konzultací Nadace Neziskovky.cz

 
tisk
Nadace Neziskovky.cz
Dukelských hrdinů 500/25a, 170 00 Praha 7 - Letná
e-mail: nadace@neziskovky.cz