Konzultace

Podmínky poskytování konzultací

Podmínky poskytování konzultací Nadace Neziskovky.cz (dále jen „Nadace“)

1. Odborné konzultace jsou poskytovány po vzájemné dohodě – smluvní vztah mezi Nadací a klientem vzniká, není-li ujednáno jinak, objednáním konzultace.

2. Nadace si vyhrazuje právo odmítnout konzultaci na témata, pro které nemají k dispozici vhodného konzultanta. Nadace si dále vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí konzultace v případě, že všichni dostupní konzultanti odmítnou pro daného klienta konzultovat z důvodu morálky či svědomí (např. v případě jeho napojení na náboženské sekty, extremistická hnutí či politické strany).

3. Nadace si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí konzultace také klientům, kteří v minulosti neuhradili faktury za odebrané služby, nebo tyto faktury hradili se zpožděním nebo s nedůvodnými průtahy.

4. Konzultace se poskytuje buď elektronickou formou (e-mail, telefon), nebo osobně. Další formy konzultace jsou možné po dohodě mezi klientem a konzultantem.

5. Objednávka konzultace probíhá přes Nadaci. Na termínu a způsobu provedení konzultace se klient může dohodnout také přímo s konzultantem. Veškeré záležitosti týkající se fakturace, ceny služeb apod. však klient řeší pouze s Nadací.

6. Cena za jednu hodinu konzultace je stanovena v Ceníku služeb, který je veřejnosti k dispozici na stránkách www.neziskovky.cz.

7. Nejmenší časovou jednotkou pro účtování konzultací je započatá půlhodina (30 minut). V rámci jednoho měsíce se však jednomu klientovi bez ohledu na skutečnou délku konzultace účtuje vždy nejméně jedna celá hodina.

8. Konzultaci lze po předchozí dohodě s klientem poskytnout rovněž za pevně stanovenou – paušální – cenu, nezávislou na počtu odpracovaných hodin konzultanta (tzv. „balíčky“). Rozhodne-li se klient nedočerpat služby zahrnuté v paušální ceně, je Nadace oprávněna mu dle vlastní úvahy vyúčtovat celou tuto paušální cenu, nebo pouze odpracované hodiny konzultanta. Neposkytne-li klient po dobu delší 30 dnů žádnou součinnost, má se za to, že se rozhodl služby zahrnuté v paušální ceně nedočerpat.

9. Fakturace probíhá měsíčně zpětně, nebylo-li dohodnuto jinak. Nadace je oprávněna zaokrouhlit celkový počet účtovaných hodin na celé hodiny směrem nahoru. Splatnost faktury je 14 dní ode dne jejího vystavení.

10. Při osobní konzultaci se neúčtují náklady na cestu, koná-li se konzultace v místě určeném konzultantem. Koná-li se konzultace na místě určeném klientem (zejména tedy na pracovišti či v kanceláři klienta), může být klientovi účtována určitá částka za čas strávený na cestě-tato částka však musí být s klientem předem dohodnuta nebo alespoň klientovi oznámena před započetím konzultace. Totéž platí o případných hotových výdajích konzultanta.

11. Při elektronické konzultaci konzultant klientovi v každé odeslané zprávě sdělí, jaká byla časová náročnost konzultace (nebo její dílčí části), jejíž výsledek mu v dané zprávě zasílá (to neplatí u konzultací účtovaných pevnou částkou). Neuvedení této informace však klienta nezbavuje povinnosti uhradit cenu za skutečně provedenou konzultaci. Neprojeví-li klient v nejbližší zprávě zaslané konzultantovi (nebo do tří pracovních dnů, nebyla-li již žádná taková zpráva konzultantovi odeslána) svůj nesouhlas s vyčíslením časové náročnosti, platí, že nemá námitek.

12. Klient je oprávněn fakturu reklamovat u Nadace ve lhůtě 7 kalendářních dnů po jejím doručení. Nedojde-li v této lhůtě k reklamaci, považuje se faktura za odsouhlasenou klientem a tedy neměnnou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nabídka konzultací Nadace Neziskovky.cz

 
tisk
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 517 966, e-mail: nadace@neziskovky.cz