Poradenství

Odborné konzultace pro neziskové organizace


Nadace Neziskovky.cz Vám zprostředkuje odborné konzultace s odborníky a odbornicemi na témata, která školí v rámci svých kurzů. Konzultovat tak můžete problematiku projektových žádostí, organizačního uspořádání, vedení a řízení NNO, fundraisingu, marketingu, public relations, projektového řízení, účetnictví, daní, statutárního auditu nebo auditu pro zvláštní účely (např. při čerpání prostředků z fondů EU) a mnohé další.

ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ VZTAHY NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Konzultace poskytuje zejména v těchto oblastech:

  • zakládání neziskových organizací
  • změny právních forem
  • řešení problémů vznikajících při činnosti právnických osob – spory mezi členy, orgány, spory o výklad stanov, statutů a zakládacích listin
  • pomoc při řešení sporných otázek ve smluvních vztazích
  • poradenství ve vztazích se zřizovateli, zakladateli, státem, místní samosprávou (zejména poskytovateli dotací)
  • poradenství v dalších oblastech činnosti neziskové organizace

Cena za 1 hodinu konzultace je 980,- Kč (včetně DPH), účtuje se každá započatá půlhodina. Ceny konzultací se řídí dle platného ceníku.

Konzultaci si objednejte na e-mailové adrese nadace@neziskovky.cz, případné další informace rádi poskytneme na telefonu +420 730 517 966.

Nadace poskytuje konzultace ve spolupráci Mgr. Petrem Vítem.

Petr Vít je absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Problematice neziskového sektoru se věnuje od roku 2005. Kromě poskytování lektorských a konzultačních služeb pracuje též jako právník pro Nadaci Neziskovky.cz a Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR. Ve spolupráci s těmito organizacemi se podílel na tvorbě nové legislativy - např. tzv. „velká“ novela zákona o obecně prospěšných společnostech, připomínky k novému občanskému zákoníku, návrh zákona o veřejné prospěšnosti. Pravidelně publikuje odborné články ve zpravodaji Svět Neziskovek.

Služby, které nenabízíme

Prosíme, nepožadujte po konzultantovi převzetí zastupování v jakémkoli řízení před orgány veřejné moci (soudy, správci daní aj.). Tato činnost je vyhrazena advokátům, daňovým poradcům a dalším specializovaným profesím, na které se obracejte. Pokud ve svém okolí tyto specialisty nemáte, rádi Vás propojíme s našimi partnerskými organizacemi a dalšími experty a expertkami.

 

Ceník a Podmínky poskytování konzultací

Objednání konzultace

Odborné konzultace jsou poskytovány po vzájemné dohodě - smluvní vztah mezi Nadací a klientem vzniká, není-li ujednáno jinak, objednáním konzultace.

Objednávka konzultace probíhá přes Nadaci. Na termínu a způsobu provedení konzultace se klient může dohodnout také přímo s konzultantem. Veškeré záležitosti týkající se fakturace, ceny služeb apod. však klient řeší pouze s Nadací.

Nadace si vyhrazuje právo odmítnout konzultaci a témata, pro které nemají k dispozici vhodného konzultanta. Nadace si dále vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí konzultace v případě, že všichni dostupní konzultanti odmítnou pro daného klienta konzultovat z důvodu morálky či svědomí (např. v případě jeho napojení na náboženské sekty, extremistická hnutí či politické strany).

Nadace si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí konzultace také klientům, kteří v minulosti neuhradili faktury za odebrané služby, nebo tyto faktury hradili se zpožděním nebo s nedůvodnými průtahy.

Platební podmínky a ceník odborných konzultací

CENÍK
                 
 SLUŽBA    
              
 CENA / HOD. 
konzultace z oblasti práva                 980 Kč s DPH
komplexní poradenství při založení
organizace - všechny právní formy
NNO *
4490 Kč* s DPH

* v ceně schůzka s právním konzultantem v délce 30 min

Účtuje se každá započatá hodina.

Základní poradenství z oblasti neziskového sektoru do 20 minut poskytujeme zdarma.

Při elektronické konzultaci (nebo její dílčí části) trvající méně než 30 minut, se účtuje celá půlhodina. Při osobní konzultaci se vždy (bez ohledu na délku konzultace) účtuje nejméně jedna celá hodina. Nejmenší účtovanou časovou jednotkou je půlhodina (30 minut).

Konzultaci lze po předchozí dohodě s klientem poskytnout rovněž za pevně stanovenou - paušální - cenu, nezávislou na počtu odpracovaných hodin konzultanta. Rozhodne-li se klient nedočerpat služby zahrnuté v paušální ceně, je Nadace oprávněna mu vyúčtovat celou tuto paušální cenu, nebo pouze odpracované hodiny konzultanta. Neposkytne-li klient po dobu delší 30 dnů žádnou součinnost, má se za to, že se rozhodl služby zahrnuté v paušální ceně nedočerpat.

Fakturace probíhá měsíčně zpětně, nebylo-li dohodnuto jinak. Nadace je oprávněna zaokrouhlit celkový počet účtovaných hodin na celé hodiny směrem nahoru. Splatnost faktury je 14 dní ode dne jejího vystavení.

Průběh konzultace

Konzultace se poskytuje buď elektronickou formou (e-mail, telefon), nebo osobně. Další formy konzultace jsou možné po dohodě mezi klientem a konzultantem.

Při osobní konzultaci se neúčtují náklady na cestu, koná-li se konzultace v místě určeném konzultantem, nebo v sídle Nadace. Koná-li se konzultace na místě určeném klientem (zejména tedy na pracovišti či v kanceláři klienta), může být klientovi účtována určitá částka za čas strávený na cestě - tato částka však musí být s klientem předem dohodnuta nebo alespoň klientovi oznámena před započetím konzultace. Totéž platí o případných hotových výdajích konzultanta.

Při elektronické konzultaci konzultant klientovi v každé odeslané zprávě sdělí, jaká byla časová náročnost konzultace (nebo její dílčí části), jejíž výsledek mu v dané zprávě zasílá (to neplatí u konzultací účtovaných pevnou částkou). Neuvedení této informace však klienta nezbavuje povinnosti uhradit cenu za skutečně provedenou konzultaci. Neprojeví-li klient v nejbližší zprávě zaslané konzultantovi (nebo do tří pracovních dnů, nebyla-li již žádná taková zpráva konzultantovi odeslána) svůj nesouhlas s vyčíslením časové náročnosti, platí, že nemá námitek.

Klient je oprávněn fakturu reklamovat u Nadace ve lhůtě 7 kalendářních dnů po jejím doručení. Nedojde-li v této lhůtě k reklamaci, považuje se faktura za odsouhlasenou klientem a tedy neměnnou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Pro objednávky a fakturace nás kontaktujte:

e-mailem: nadace@neziskovky.cz
telefonicky: 
+420 730 517 966

 
tisk
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 517 966, e-mail: nadace@neziskovky.cz