Granty

Aktuálně ke grantové výzvě Nadace Neziskovky.cz

Stále častěji se ptáte, jak to vypadá s naší pravidelnou grantovou výzvou. Abychom vám ulehčili plánování na příští měsíce, podělíme se s vámi o čerstvé informace:
V Nadaci Neziskovky.cz jsme se rozhodli pro letošní rok nevypsat grantový program, kterým jsme v minulých letech podporovali účast českých neziskových organizací na Central and Eastern European Fundraising Conference (CEEFC). Důvodem jsou probíhající změny interního fungování Nadace. V podzimních měsících předběžně chystáme pro neziskové organizace vlastní program, informace včas zveřejníme na našich webových stránkách.
 

Podpořené organizace z výzvy Nadace Neziskovky.cz 2016


V roce 2016 jsme z celkového počtu 26 žádostí vybrali 15 fundraiserů z 15 neziskových organizací, které jsme podpořili uhrazením účastnického poplatku na konferenci Central and Eastern European Fundraising Conference (CEEFC) s podtitulem Grow Fast: Invest In Fundraising (Synergies), konanou 12. - 14. 10. 2016 v Bratislavě.

Kdo měl svého zástupce na konferenci?

 • Asociace veřejně prospěšných organizací ČR
 • Frank Bold Society
 • Diakonice ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce
 • Oblastní charita Červený Kostelec (Domov sv. Josefa)
 • PRO Gaudia, z.ú.
 • Gle, o.p.s.
 • Hnutí Duha – Friends of the Earth Czech Republic
 • Humanitas Afrika o.p.s.
 • Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú.
 • Nadace Open Society Fund Praha
 • Nadace Via
 • Pestrá společnost, o.p.s.
 • Quip, z.ú.
 • Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice
 • Tosara, z.s.

 

Sledujte novinky ke konferenci: http://www.ceefundraising.org/.

Všem účastníkům přejeme spoustu nových, zajímavých a podnětných informací.

Nadace Neziskovky.cz

 

GRANTOVÁ VÝZVA NADACE NEZISKOVKY.CZ 2016


Výběrové řízení na rozdělení finančních prostředků z výnosů nadačního jmění Nadace Neziskovky.cz bylo uzavřeno.

Výzva roku 2016

Téma

Účast na Central and Eastern European Fundraising Conference (CEEFC) s podtitulem Grow Fast: Invest In Fundraising (Synergies), 12. - 14. 10. 2016, Bratislava (SK), http://www.ceefundraising.org/.


Podmínky výběrového řízení

Kdo může žádat o podporu?

Pracovník (fundraiser) neziskové organizace, který působí:

 • v občanském sdružení/spolku,
 • v obecně prospěšné společnosti/ústavu,
 • v církevní organizaci poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby,
 • v nadačním fondu nebo nadaci.

Žadatel musí být schopen komunikace v angličtině (převážná většina programu konference se odehrává v anglickém jazyce a nebude tlumočena).

Organizace, ve které žadatel pracuje, musí existovat a provozovat svoji činnost minimálně jeden rok před podáním žádosti. Účast fundraisera na konferenci by měla být přínosem pro rozvoj organizace.

Za organizaci může žádat pouze jeden žadatel.

 

Co pokrývá nadační příspěvek?

 

Účastnický poplatek na 3denní konferenci Central and Eastern European Fundraising Conference (CEEFC) s podtitulem Grow Fast: Invest In Fundraising (Synergies), 12. - 14. 10. 2016, Bratislava.

Ubytování a dopravu si účastník hradí sám.

 

Jak požádat o nadační příspěvek?

1.       Žadatel vyplní žádost o udělení nadačního příspěvku - formulář ke stažení ZDE.

2.       Povinnou přílohou žádosti je motivační dopis (2 x), organizační struktura organizace a odkaz na výroční zprávu za rok 2015.

3.       V motivačním dopisu žadatel popíše, proč je účast na konferenci pro něj a jeho organizaci důležitá a očekávaný přínos pro něj a jeho organizaci - rozsah max. 1 strana A4, písmo Arial, velikost 12, jedno vyhotovení v českém a jedno vyhotovení v anglickém jazyce.

4.       Motivační dopis nesmí přesáhnout předepsaný rozsah. Žádosti, které nedodrží stanovený limit, budou z výběrového řízení vyřazeny.

5.       Z výběrového řízení budou též vyřazeny žádosti, které nesplní ostatní předepsaná kritéria.

6.       Vyplněnou a podepsanou žádost (scan) s přílohami zašle žadatel na e-mailovou adresu nadace@neziskovky.cz nejpozději do 26. srpna 2016 do 12:00 hodin.

 

Podmínky pro přiznání nadačního příspěvku

1.       Vybraný žadatel bude vyzván k závaznému potvrzení své účasti na konferenci. Nebude-li se poté moci konference zúčastnit, oznámí to Nadaci Neziskovky.cz e-mailem nebo telefonicky bez zbytečného odkladu, a to nejpozději 3 dny před začátkem konference, aby mohl být osloven náhradník. Pokud tak neučiní a konference se nezúčastní, je povinen do 30 dnů od skončení konference uhradit plnou výši nadačního příspěvku, který odpovídá účastnickému poplatku za konferenci. Jedinou akceptovanou omluvenkou je doklad o pracovní neschopnosti.

2.       Podpořený účastník konference je povinen sdílet informace a zkušenosti z konference v rámci své organizace.

3.       Podpořený účastník konference je povinen vyplnit hodnotící dotazník, který mu bude zaslán po skončení akce a zhruba půl roku po akci k vyhodnocení dopadu.

 

Jak bude probíhat výběrové řízení?

Žádosti bude posuzovat hodnotící komise složená z členů správní rady Nadace Neziskovky.cz.

Posuzovaná kritéria předložené žádosti a motivačního dopisu:

 • vysvětlení důležitosti a očekávaného přínosu akce pro rozvoj organizace,
 • vyjádřená motivace pracovníka (fundraisera) k účasti na odborné akci mezinárodního charakteru.

Podpořeno bude 15 žadatelů s největším počtem bodů přidělených hodnotící komisí.

 

Termíny

 • Vyhlášení výběrového řízení: 28. července 2016
 • Uzávěrka příjmu žádostí: 26. srpna 2016.
 • Hodnocení žádostí bude ukončeno nejpozději 31. srpna 2016.

Nadace Neziskovky.cz bude telefonicky nebo e-mailem informovat vybrané příjemce řízení do 5 dnů od ukončeného hodnocení a rozhodnutí správní rady a výsledky zároveň zveřejní na svých webových stránkách.

 

Kontaktní osoba:

Karolina Fialová

T: +420 224 239 876

E: fialova@neziskovky.cz


Vloženo: 27.7.2016

Upraveno: 26. 8. 2016

 

Podpořené organizace z výzvy Nadace Neziskovky.cz 2015

V roce 2015 bylo z celkového počtu 27 žádostí vybráno 15 fundraiserů z 15 neziskových organizací, které Nadace Neziskovky.cz podpoří uhrazením účastnického poplatku na konferenci Central and Eastern European Fundraising Conference (CEEFC) s podtitulem Strategic Fundraising for Difficult Causes, konanou 14. – 16. října 2015 v Bratislavě.
 
Podporu získaly tyto organizace:
Toulcův dvůr z. s.
Společnost pro pomoc při Huntigntonově chorobě
Síť mateřských center o. s.
Nadace VIA
Na zemi
Liga lidských práv
Lata - programy pro mládež a rodinu, z. ú.
IQ Roma servis, o. s.
Hospic sv. Lazara
Hnutí Duha
Fokus Vysočina
ERGO Aktiv - CENTRUM ODBORNÉ PÉČE PRO OSOBY PO CMP
Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce
Centrum Kašpar, o. p. s.
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR
 
Více informací o konferenci najdete: http://www.ceefundraising.org/.
 
Všem účastníkům přejeme spoustu nových, zajímavých a podnětných informací.

Nadace Neziskovky.cz
 

Grantová výzva Nadace Neziskovky.cz - rok 2015

Nadace Neziskovky.cz

vyhlašuje otevřené výběrové řízení na rozdělení finančních prostředků

z výnosů nadačního jmění

Výzva roku 2015

 

Téma: Účast na Central and Eastern European Fundraising Conference (CEEFC) - s podtitulem Strategic Fundraising for Difficult Causes

pro fundraisery z neziskových organizací
 

Podmínky výběrového řízení

Kdo může žádat o podporu?

Pracovník (fundraiser) neziskové organizace, který působí:

 • v občanském sdružení/spolku,
 • v obecně prospěšné společnosti/ústavu,
 • v církevní organizaci poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby,
 • v nadačním fondu a nadaci,
 • na veřejné vysoké škole,
 • v příspěvkové organizaci.

 

Žadatel musí být schopen komunikace v angličtině (převážná většina programu konference se odehrává v anglickém jazyce a nebude tlumočena).

Organizace, ve které žadatel pracuje, musí existovat a provozovat svoji činnost minimálně jeden rok před podáním žádosti. Účast fundraisera na konferenci by měl být přínosem pro rozvoj organizace.

Co pokrývá nadační příspěvek?

 • Účastnický poplatek na 3denní konferenci Central and Eastern European Fundraising Conference (CEEFC) - s podtitulem Strategic Fundraising for Difficult Causes (http://www.ceefundraising.org/) - konanou ve dnech 14. - 16. října 2015 v Bratislavě.
 • Ubytování a dopravu si hradí účastník sám.

 

Jak požádáte o nadační příspěvek?

 • Žadatel zpracuje žádost o udělení nadačního příspěvku: formulář ke stažení ZDE.
 • Žadatel přiloží motivační dopis, ve kterém popíše, proč je účast na konferenci pro něj a jeho organizaci důležitá, co od účasti na konferenci očekává apod. (max. 1 strana A4)
 • Žádost včetně příloh nesmí přesáhnout rozsah 5 stran A4, písmo Arial, velikost písma 12. Žádosti, které nedodrží stanovený limit, budou z výběrového řízení vyřazeny.
 • Z výběrového řízení budou též vyřazeny žádosti, které nesplňují předepsaná kritéria.
 • Povinnou přílohou žádosti je poslední výroční zpráva organizace.
 • Vyplněnou podepsanou žádost i s přílohami zašlete na e-mailovou adresu nadace@neziskovky.cz, nejpozději do 17. července 2014 do 24:00 hodin.

 

Podmínky přiznání nadačního příspěvku:

 1. Vybraný žadatel bude vyzván k závaznému potvrzení své účasti na konferenci. Nebude-li se moci konference poté účastnit, oznámí to Nadaci Neziskvoky.cz - e-mailem a telefonicky bez zbytečného odkladu, a to nejpozději 3 dny před začátkem konference, aby mohl být osloven náhradník. Pokud tak neučiní a konference se nezúčastní, je povinen do 30 dnů od skončení konference uhradit plnou výši nadačního příspěvku, který odpovídá účastnickému polatku za konferenci. Jedinou omluvenkou může být jen doklad o pracovní neschopnosti.
 2. Účastník konference by měl sdílet informace a zkušenosti z konference v rámci své organizace. 
 3. Podpořený účastník konference je povinen vyplnit hodnotící dotazník, který mu bude po skončení akce zaslán elektronickou poštou na adresu uvedenou v přihlášce, nebo bude dispozici přes webové rozhraní.

 

Jak bude probíhat výběrové řízení?

Žádosti bude posuzovat hodnotící komise určená správní radou nadace.

Posuzovaná kritéria:

 • vysvětlení důležitosti očekávaného přínosu akce pro rozvoj organizace,
 • vyjádřená motivace pracovníka (fundraisera) pro účast na odborné akci mezinárodního charakteru.

 

Termíny:

 • vyhlášení výběrového řízení: 8. června 2015
 • Uzávěrka výběrového řízení je 17. července 2015.
 • Hodnocení žádostí bude ukončeno nejpozději 31. července 2015.
 • Nadace telefonicky nebo e-mailem bude informovat vybrané příjemce řízení do 5 dnů od ukončeného hodnocení a rozhodnutí správní rady a zároveň zveřejní výsledky na webových stránkách nadace.

 

Kontaktní osoba:

Bc. Karolina Fialová
T: +420 224 239 876

E: fialova@neziskovky.cz


 
tisk
Nadace Neziskovky.cz
Dukelských hrdinů 500/25a, 170 00 Praha 7 - Letná
e-mail: nadace@neziskovky.cz