Grantová výzva Ministerstva zdravotnictví


Výzva programu CZ 11, jejímž cílem jsou podporované aktivity jsou jednorázové nebo krátkodobé iniciativy k hledání partnerů.


 

 

 

 


Program CZ 11

„Iniciativy v oblasti veřejného zdraví"

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje

 OTEVŘENOU VÝZVU

k předkládání Žádostí o poskytnutí grantu

do Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni, OPATŘENÍ A
 

 

Termín vyhlášení výzvy: 3. 4. 2014

Alokace pro výzvu (prostředky Norských fondů) činí 2 000 000 Kč.

Podporované aktivity jsou jednorázové nebo krátkodobé iniciativy k hledání partnerů:

  • studijní a pracovní cesty
  • pracovní bilaterální setkání svýměnou informací, sorganizací užší spolupráce nebo konkrétních společných aktivit
  • účast nebo společná účast na mezinárodních akcích scílem navazování a posilování kontaktů
  • sběr dat, tvorba studií a přehledů kprohloubení informovanosti o bilaterálním rozměru spolupráce mezi subjekty vČR a subjekty vdonorské zemi
  • účast na kontaktních seminářích, konferencích a workshopech scílem navazování a posilování kontaktů
  • organizace seminářů, konferencí a workshopů scílem navazování a posilování kontaktů
  • příprava Žádosti o poskytnutí grantu a sní spojené dokumentace ve spolupráci se subjektem / subjekty z donorské země

Oprávnění žadatelé:

Oprávnění žadatelé pro Fond pro bilaterální spolupráci, OPATŘENÍ A jsou shodní s oprávněnými žadateli navazujících výzev (otevřené výzvy č. 1 pro aktivitu II „Péče o děti", otevřené výzvy č. 2 pro aktivitu I „Psychiatrická péče" a výzvy pro Malá grantová schémata I. „Psychiatrická péče" a II. „Péče o děti"), blíže viz webové stránky MZČR.

Veškeré informace o vyhlášené výzvě a dokumenty ke stažení naleznete na webových stránkách  Ministerstva  zdravotnictví: www.mzcr.cz → Mezinárodní vztahy a EU → Evropské fondy → Norské fondy 2009-2014

Podpořeno z Programu „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví" financovaného z Norských fondů 

 

 
zpěttisk
 
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 517 966, e-mail: nadace@neziskovky.cz