Jak založit neziskovou organizaci?


V následujícím textu objevíte stručné informace o nejběžnějších typech nevládních neziskových organizací (občanské sdružení, nadace, nadační fond, obecně prospěšná společnost), jejich charakteristice a způsobu založení. Neziskové organizace se od obchodních společností odlišují zejména svým posláním, tj. že nejsou založeny za účelem dosahování zisku. To však neznamená, že by taková organizace nemohla mít vlastní příjmy. Případný zisk však nerozděluje mezi zakladatele nebo zaměstnance, ale použije je na dosahování účelu, pro který byla založena.Připravil Mgr. Jan Hloušek, Občanské poradenské středisko, o.p.s., červenec 2000, © ICN, o.p.s.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

1. Co je občanské sdružení
Právní úpravu občanského sdružení naleznete v zák. č. 83/1990 Sb o sdružování občanů. Zpravidla se jedná o sdružení fyzických nebo právnických osob za účelem dosahování a ochrany společného zájmu. Podmínkou je, že se jedná o nenáboženské, nepolitické a nepodnikatelské sdružení, které svojí činností nepopírá nebo neomezuje osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení.

2. Kdo může občanské sdružení založit
Sdružení mohou založit nejméně tři občané ČR, z nichž alespoň jeden je starší 18 let. Tito vytvoří tzv. přípravný výbor, který vypracuje stanovy sdružení a podá návrh na registraci.

3. Kde se podává návrh na registraci
Návrh je možno podat osobně nebo poštou na adrese:

Ministerstvo vnitra ČR
odbor všeobecné správy, oddělení volební a sdružování
nám. Hrdinů 3
140 21  Praha 4 

4. Co má obsahovat návrh
Kromě žádosti je nutné připojit dvojí vyhotovení stanov.
a) žádost o registraci by měla obsahovat:
· název a sídlo sdružení
· cíle činnosti
· označení členů přípravného výboru (jméno, příjmení, trvalé bydliště a datum narození)
· označení zmocněnce přípravného výboru oprávněného jednat jménem výboru (člen přípravného výboru starší 18 let)
· podpisy členů přípravného výboru
b) stanovy musí obsahovat:
· název sdružení (musí se lišit od názvu již existující právnické osoby)
· sídlo
· cíle činnosti
· práva a povinnosti členů sdružení
· orgány sdružení (např. valná hromada, výbor, předseda), způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů, oprávněných jednat jménem sdružení
· ustanovení o organizačních složkách (pokud budou zřízeny)
· zásady hospodaření sdružení (zdroje příjmů, způsob užití příjmů, kontrola hospodaření, apod.)
· podpisy členů přípravného výboru

5. Jaký je průběh řízení o registraci
a) řízení o registraci je zahájeno dnem, kdy došel ministerstvu vnitra návrh na registraci obsahující všechny náležitosti
b) za návrh se nevybírá správní poplatek
c) nemá-li návrh uvedené náležitosti a nebo jsou–li v něm údaje neúplné nebo nepřesné, ministerstvo na tuto skutečnost upozorní zmocněnce přípravného výboru nejpozději do 5 dnů od doručení návrhu. Řízení se nezahájí, dokud nebudou odstraněny všechny nedostatky návrhu
d) registraci provede ministerstvo vnitra do 10 dnů od zahájení řízení, den registrace se vyznačí na to vyhotovení stanov, které se zašle zmocněnci přípra vného výboru.
e) není-li zmocněnci doručeno rozhodnutí o odmítnutí registrace ve lhůtě do 40 dnů od zahájení řízení, sdružení vzniká dnem následujícím po uplynutí této lhůty a tento den je také dnem registrace
f) proti rozhodnutí o odmítnutí registrace mohou členové přípravného výboru podat opravný prostředek (žalobu) k Vrchnímu soudu v Praze, a to nejpozději do 60 dnů ode dne doručení rozhodnutí o odmítnutí registrace

6. Na co je třeba si dát pozor
a) cíl činnosti by měl být ve stanovách formulován s dostatečnou určitostí
b) ze stanov by mělo být zcela jasné jaké má sdružení orgány, jak se ustanovují a jakým způsobem jednají za sdružení
c) přesné vymezení oprávnění orgánů sdružení ušetří v budoucnu mnoho nepříjemností

"Jak založit neziskovou organizaci?", © ICN, o.p.s.


NADACE

1. Co je nadace
Právní úpravu nadace naleznete v zák. č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech. Jedná se o účelové sdružení majetku zřízené za účelem dosahování obecně prospěšného cíle. Obecně prospěšným cílem se rozumí zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic a rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu.
Podstatou nadace je nadační jmění, jehož výnosy slouží k dosahování účelu, pro který byla nadace založena. Účelu se dosahuje především formou poskytování nadačních příspěvků třetím osobám. Nadační jmění je zapsáno v nadačním rejstříku a smí být tvořeno pouze peněžitými prostředky, cennými papíry, nemovitými a movitými věcmi nebo majetkovými hodnotami, které mají předpoklad trvalého výnosu a neváznou na nich zástavní práva. Nadační jmění nesmí být po celou dobu existence nadace zcizeno a jeho celková hodnota nesmí být nižší než 500 000,- Kč.

2. Kdo může nadaci zřídit
Nadaci může zřídit právnická nebo právně způsobilá fyzická osoba. Více zřizovatelů uzavře smlouvu. Je-li zřizovatel jediný, zřizuje se nadace formou notářského zápisu nebo závětí.

3. Kde se podává návrh na zápis do nadačního rejstříku
Návrh se podává u Krajského soudu, v jehož obvodu má nadace sídlo.
a) Krajský obchodní soud v Brně
Husova 15, 600 03 Brno
b) Krajský soud České Budějovice
Zátkovo nábř. 2, 370 84 České Budějovice
c) Krajský soud Hradec Králové
Tř. ČSA 218, 502 08 Hradec Králové
d) Krajský soud Plzeň
Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň
e) Krajský obchodní soud v Praze
Slezská 9, 120 00 Praha 1
f) Krajský obchodní soud v Ostravě
U soudu 6187, 708 49 Ostrava
g) Krajský soud v Ústí nad Labem
Národního odboje 1274, 400 92 Ústí nad Labem

4. Co má obsahovat podání
Podání by mělo kromě samotného návrhu obsahovat ještě další listiny:
a) návrh na zápis do nadačního rejstříku s těmito náležitostmi:
· označení navrhovatele, kterým může být zřizovatel nebo vykonavatel závěti nebo jimi pověřená osoba
· název a sídlo nadace
· označení zřizovatele nebo zřizovatelů (jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt u fyzické osoby a název, sídlo a IČO u právnické osoby)
· účel nadace
· výši vkladů zřizovatelů
· výše nadačního jmění (minimálně 500 000,- Kč)
· výčet majetku, který tvoří nepeněžitý vklad do nadačního jmění s uvedením jeho popisu a hodnoty
· označení členů správní rady (jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt) s uvedením způsobu jejich jednání jménem nadace
· označení členů dozorčí rady nebo revizora (jméno, příjmení, rod né číslo a trvalý pobyt)
· úředně ověřené podpisy navrhovatele
b) nadační listina (smlouva, listina nebo závěť) musí být připojena ve dvojím vyhotovení s těmito náležitostmi:
· název a sídlo nadace
· označení zřizovatelů (jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt u fyzické osoby a název, sídlo a IČO u právnické osoby)
· vymezení účelu, pro který se nadace zřizuje (musí být v souladu s obecně prospěšným cílem)
· výše, popř. hodnota majetkových vkladů zřizovatelů (nepeněžitý vklad musí být přesně určen a znalecky oceněn)
· určení výše nadačního jmění (minimálně 500 000,- Kč), popř. vymezení věcí, které ho tvoří
· počet a označení členů správní rady (jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt) s uvedením způsobu jejich jednání jménem nadace
· počet a označení členů dozorčí rady nebo revizora (jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt)
· určení pravidla pro omezení nákladů na správu nadace (lze stanovit, že pravidlo určí statut nadace)
· určení osoby, která spravuje majetkové vklady zřizovatelů (jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt)
· podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, popřípadě okruh možných příjemců (lze stanovit, že podmínky určí statut nadace)
· stanovení vykonavatele závěti, který jmenuje členy první správní a dozorčí rady a provede další úkony související se vznikem nadace, je-li nadace zřizována závětí
· úředně ověřené podpisy zřizovatelů
c) čestná prohlášení členů správní rady, členů dozorčí rady nebo revizora (prohlášení o souhlasu se jmenováním do funkce a o splnění zákonných podmínek), přičemž podpisy musí být úředně ověřeny
d) výpisy z rejstříku trestů členů správní rady, členů dozorčí rady nebo revizora ne starší šesti měsíců (u osob, které nemají trvalý pobyt na území ČR, obdobný doklad vydávaný v zemi jejich trvalého pobytu)
e) podpisové vzory osob oprávněných jednat jménem nadace (podpisové vzory je třeba úředně o věřit)
f) doklad o splacení peněžitého vkladu nebo převzetí nepeněžitého vkladu zřizovatelů (jako doklad postačí čestné prohlášení osoby pověřené správou vkladů, dále je potřeba přiložit u peněžitého vkladu výpis z bankovního účtu a u nepeněžitého vkladu doklad prokazující vlastnictví - výpis z katastru nemovitostí - a ocenění soudním znalcem)
g) doklad o právní subjektivitě právnické osoby, je-li zřizovatelem (výpis z obchodního rejstříku nebo doklad statistického úřadu o přidělení IČO)
h) doklad o oprávnění k umístění sídla (souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla nebo nájemní smlouva)

5. Jaký je průběh řízení o zápisu do nadačního rejstříku
a) řízení je zahájeno dnem, kdy došel soudu návrh na zápis, který je srozumitelný a obsahuje všechny podstatné náležitosti a podání návrhu je učiněno zákonem dovoleným způsobem
b) za podání se nevybírá soudní poplatek
c) nemá-li návrh uvedené náležitosti anebo jsou–li v něm údaje neúplné nebo nepřesné, vyzve soud k odstranění nedostatků, nebudou-li však v předepsané lhůtě odstraněny, soud řízení zastaví
d) o obsahu zápisu rozhoduje soud usnesením, které je doručeno navrhovateli (zákon nestanovuje lhůtu, ve které má soud rozhodnout)
e) proti usnesení lze podat opravný prostředek (odvolání) u soudu, který usnesení vydal, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení
f) usnesení nabude právní moci, jestliže během odvolací lhůty nebylo použito opravného prostředku
g) soud provede zápis do rejstříku do 10 dnů od nabytí právní moci usnesení

6. Na co je třeba si dát pozor
a) tvoří-li nadační jmění nepeněžitý majetek, soud zkoumá pečlivě, zdali tento majetek splňuje podmínku trvalého výnosu z dlouhodobého hlediska (např. 50 let)
b) úplné a srozumitelné podání zkracuje dobu vyřizování zápisu, která může činit někdy i několik měsíců
c) název by měl obsahovat slovo nadace a měl by se lišit od názvu již existující nadace.

"Jak založit neziskovou organizaci?", © ICN, o.p.s.


NADAČNÍ FOND

1. Co je nadační fond
Právní úpravu nadačního fondu naleznete v zák. č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech. Stejně jako u nadací se jedná o účelové sdružení majetku zřízené za účelem dosahování obecně prospěšného cíle. Nadační fond oproti nadaci nemá nadační jmění a dosahuje účelu, pro který byl založen, veškerým svým majetkem.

2. Kdo může nadační fond zřídit
Stejně jako nadaci zřizuje se nadační fond zřizovací smlouvou (je-li více zřizovatelů), listinou či závětí. Fond může zřídit právnická nebo právně způsobilá fyzická osoba.

3. Kde se podává návrh zápis do nadačního rejstříku
Návrh se podává u Krajského soudu, v jehož obvodu má nadační fond sídlo. Seznam rejstříkových soudů je uveden v oddílu Nadace.

4. Co má obsahovat podání
Návrh na zápis nadačního fondu do nadačního rejstříku musí obsahovat stejné náležitosti jako u nadace s výjimkou určení výše nadačního jmění, které nadační fond nevytváří. Minimální výše majetkových vkladů zřizovatelů není stanovena.

5. Jaký je průběh řízení o zápisu do nadačního rejstříku
Průběh řízení je popsán v oddíle Nadace.

6. Na co je třeba si dát pozor
a) přestože zřizovatelé nadačního fondu nemají předepsanou minimální výši vkladu, zápis do rejstříku značně usnadňuje, jestliže tento vklad činí alespoň několik set korun.
b) název by měl obsahovat slovo nadační fond a měl b y se lišit od názvu již existujícího nadačního fondu
c) účetní závěrka nadačního fondu musí být ověřena auditorem za kalendářní rok, v němž úhrn celkových nákladů nebo výnosů převýší 3 000 000 Kč

"Jak založit neziskovou organizaci?", © ICN, o.p.s.


OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

1. Co je obecně prospěšná společnost
Právní úpravu obecně prospěšné společnosti naleznete v zák. č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech. Jedná se o právnickou osobu založenou k poskytování obecně prospěšných služeb. Služby jsou poskytovány cílové skupině uživatelů za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek.

2. Kdo může obecně prospěšnou společnost založit
Obecně prospěšnou společnost může založit právnická nebo právně způsobilá fyzická osoba. Více zakladatelů uzavře smlouvu. Je-li zakladatel jediný, nahrazuje smlouvu zakládací listina sepsaná formou notářského zápisu.
Návrh na zápis do rejstříku musí být podán nejpozději do 90 dnů od založení (sepsání smlouvy nebo zakládací listiny).

3. Kde se podává návrh na zápis do rejstříku obecně prospěšných společností
Návrh se podává u Krajského soudu, v jehož obvodu má obecně prospěšná společnost sídlo. Seznam rejstříkových soudů je uveden v oddílu Nadace.

4. Co má obsahovat podání
Podání by mělo obsahovat kromě návrhu také další listiny:
a) návrh na zápis do rejstříku obecně prospěšných společností musí obsahovat:
· označení navrhovatele (zakladatel nebo jím pověřená osoba)
· název a sídlo obecně prospěšné společnosti
· označení zakladatelů (jméno, příjmení, datum narození a trvalý poby t u fyzické osoby a název, sídlo a IČO u právnické osoby)
· druh obecně prospěšných služeb a předmět doplňkové činnosti, bude-li provozována
· označení členů správní rady (jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt) s uvedením způsobu jejich jednání jménem nadace
· označení členů rady (jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt), je–li zřízena
· úředně ověřené podpisy navrhovatele
b) zakládací smlouva nebo listina musí být přiložena ve dvojím vyhotovení s těmito náležitostmi:
· název a sídlo obecně prospěšné společnosti
· označení zakladatelů (jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt u fyzické osoby a název, sídlo a IČO u právnické osoby)
· druh obecně prospěšných služeb
· podmínky pro poskytování jednotlivých druhů obecně prospěšných služeb
· dobu, na kterou se obecně prospěšná společnost zakládá, pokud není založena na dobu neurčitou
· hodnotu a označení majetkových vkladů zakladatelů (nepeněžitý vklad musí být přesně určen a znalecky oceněn)
· počet a označení členů správní rady (jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt) s uvedením způsobu jejich jednání jménem obecně prospěšné společnosti
· počet a označení členů dozorčí rady (jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt), je-li zřízena
· určení osoby, která spravuje majetkové vklady zakladatelů
· způsob zveřejňování výroční zprávy o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti
· úředně ověřené podpisy zakladatelů
c) čestná prohlášení členů správní rady a členů dozorčí rady (prohlášení o souhlasu se jmenováním do funkce a o splnění zákonných podmínek), přičemž podpisy musí být úředně ověřeny
d) výpisy z rejstříku trestů správní rady a členů dozorčí rady ne starší šesti měsíců (u osob, které nemají trvalý pobyt na území ČR, obdobný doklad vydávaný v zemi jejich trvalého pobytu)
e) podpisové vzory osob oprávněných jednat jménem obecně prospěšné společnosti (podpiso vé vzory je třeba úředně ověřit)
f) doklad prokazující splnění zvláštních podmínek požadovaných zákonem k poskytování obecně prospěšných služeb (např. živnostenské oprávnění)
g) doklad o splacení peněžitého vkladu nebo převzetí nepeněžitého vkladu zakladatelů (jako doklad postačí čestné prohlášení osoby pověřené správou vkladů, dále je potřeba přiložit u peněžitého vkladu výpis z bankovního účtu a u nepeněžitého vkladu doklad prokazující vlastnictví - výpis z katastru nemovitostí - a ocenění soudním znalcem)
h) doklad o právní subjektivitě právnické osoby, je-li zakladatelem (výpis z obchodního rejstříku nebo doklad statistického úřadu o přidělení IČO)
i) doklad o oprávnění k umístění sídla (souhlas majitele nemovitosti s umístění sídla nebo nájemní smlouva)

5. Jaký je průběh řízení o zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností
Vzhledem k tomu, že řízení provádí stejný rejstříkový soud jako v případě nadací a nadačních fondů, je i jeho průběh stejný. Popsán je opět v oddíle Nadace.

6. Na co je třeba si dát pozor
a) přestože zakladatelé obecně prospěšné společnosti nemají předepsanou minimální výši vkladu, zápis do rejstříku značně usnadňuje, jestliže tento vklad činí alespoň několik set korun
b) pokud je obecně prospěšná služba uvedena v seznamu živností, rejstříkový soud vyžaduje doložení živnostenského oprávnění
c) člen správní rady ani člen dozorčí rady nesmí být sám ani osoba jemu blízká v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu s obecně prospěšnou společností
d) není-li zřízena dozorčí rada, musí obecně prospěšná společnost ověřovat účetní závěrku auditorem
e) alespoň 2/3 členů správní rady musí být občané ČR.

"Jak založit neziskovou organizaci?", © ICN, o.p.s.

 
zpěttisk
 
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 517 966, e-mail: nadace@neziskovky.cz